Проект по мобилност по програма „Леонардо да Винчи” на тема: "Проучване на успешни европейски практики за интегриране на застрашени или отпаднали ученици в системата на професионалното обучение”

 

Време на провеждане:09.11.08 г. до 22.11. 2008 г.
Домакин: Асоциация” Народен център за образование”- гр. Гап, Франция

Ползватели:
- зам. министър по образованието;
- експерти от РИО- Враца;
- директори на училища;
- кмет;
Нашите цели:

1. Ползвателите да придобият знания за европейски практики при осъществяването на дейности, свързани с интегрирането на застрашени от отпадане ученици и включването им в системата за професионално образование и обучение.
2. Запознаване с дейността, отговорностите и методите на работа на организации, които се занимават с такава дейност.
3. Ползвателите на проекта да придобият умения за ефективна консултантска дейност, насочена към потребителите на образователни услуги в областта на професионалното образование и обучение на деца от рискови групи;
4.Подобряване на сътрудничеството на РИО и училищата с родителите и други институции, ангажирани с проблема отпадане и задържане на ученици от рискови социални групи.
5. Ползвателите на проекта да формират компетентности по въвеждане на успешни практики за постигане на по-добра мотивация на обучаемите от гледна точка на резултатите от ученето.

По време на мобилността се запознахме с:

образователната система на Франция- структура, учебни програми, нива, степени и видове обучение, оценяване, документи за завършени нива и степени на образование;
предстоящата реформа на образователната система на Франция от 2009 година- необходимостта от реформата, причините, целите, мисията.
Реформата в професионалното образование, професионалното ориентиране и консултиране- структура ,професионални направления, решаване на проблемите.
Грижата за застрашените от отпадане и отпаднали ученици до 16 годишна възраст и отпаднали от 16 до 25 години.

Академичната инспекция в гр. Гап , която е управляваща образователна структура на ниво департамент; Функциите и дейностите на инспекцията ни бяха представени от директора и двамата му помощници

Колежа „Мозан” и съществуващите към него „преходни” и „адаптирани” класове. Дейностите на колежа ни бяха представени от директора, неговите помощници и работещите в тези класове учители;

Професионален лицей по ресторантьорство и хотелиерство „Севинье”;
Професионална гимназия по селско стопанство;
Професионална гимназия по транспорт „Пол Еро”;

Народен център за обучение и квалификация;
Център за квалификация по занаяти;
Мисия „Младежи05”;
Център за оценка на компетентностите;

Образователен център за интеграция към Министерството на правосъдието в гр. Марсилия ;
Колеж „Едгар Куинет” в гр. Марсилия;
Училище „Втори шанс” в гр. Марсилия


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio