Проект по мобилност по програма "Леонардо да Винчи" на тема:"Модели за професионално ориентиране и консултиране"

 

Време на провеждане 15.03.2009г. - 28.03.2009г. в гр. Севиля, Испания

Партньор: Organizacion de Educacion Comunitaria ”O.N.E.C.O.”

Участници в проекта:

Експерти от РИО-Враца

Експерт  от Търговско промишлена палата-Враца

Експерт от Регионалния педагогически център-Враца

Целите на проекта са : проучване опита на испанския партньор в областта на професионалното ориентиране и консултиране; обмен на положителни практики на различни институции, работещи по проблемите на младите хора, в частност - професионалната им реализация и повишаване знанията и уменията на специалистите в областта на професионалното ориентиране и консултиране
Това, което ме привлича в разработения проект е възможността за опознаване и трансфер на европейски практики в България и по специално използването на информационните и комуникационни технологии в процеса на обучението.
В програмата на обмена бяха включени посещения в институции в гр.Севиля-държавни и частни, предоставящи услуги по професионално ориентиране и консултиране на възрастни и ученици:
Център за професионална квалификация – синдикален център, провеждащ обучение на безработни и заети лица и ученици след 10 клас;
Андалуски център за младежи-институт, които в рамките на правителството управлява цялата политика, смврързана с младежите на възраст от 15 до 35 години; 
Andalusia Orienta – държавна служба, която принадлежи към андалузкия център по заетост. Работят по програми за професионално ориентиране на ученици и безработни лица. Предоставя се информация за работни места.
Colegio San Francisco de Paula- частно училище с център по ориентиране;
Конфедерация на търговските фирми в Андалусия /CECA/ ;
Училище в гр. Бренес – предоставя средно, професионално и първа степен на висше образование с център за професионално ориентиране;
Търговската камара на гр. Севиля-Обучение на персонала, работещ във фирмите, квалификация на учители с финансирано от министерство на образованието;
Университета на Севиля-запознаване с дейността на центъра по професионално ориентиране.
Дейностите по проекта: срещи-разговори с представители на институции, наблюдения на обучения, запознаване с различни модели на професионално ориентиране и консултиране, с програми и инструментариум на професионалното консултиране, дискусии, обсъждания и др. Изясниха много въпроси, които за нашата работа са изключително важни – като например механизма на финансиране на дейностите, отчетността, работата за координация между институциите, които работят по въпросите на професионалното ориентиране и консултиране на различни нива и потока на информация.
Установените контакти с партньорите по проекта – отношения на равнопоставеност, уважение и толерантност.
.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio