Проект по програма „Коменски”, “Учене през целия живот”- Сътрудничество между образователните институции и родителите за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище

Програма
Учене през целия живот
Programme
Lifelong Learning Programme
Секторна програма
„КОМЕНСКИ”
Sub-Programme
COMENIUS
Дейност
РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Action
COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS
Заглавие на проекта
Сътрудничество между образователните институции и родителите за осигуряване на качествено образование на учениците от начален етап
Project title
 

Cooperation between the educational institutions and parents providing qualitative education of the primary school children

Главна цел на пректното предложение е развитие и обмен на добри практики, насочени към сътрудничество между образователните институции и родителите за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище
Тя кореспондира с целите на Програма «Коменски» и постигането и ще допринесе за: повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на служителите и педагозите чрез обмен на добри европейски практики; повишаване на мотивацията и активността на родителите за осигуряване на качествено образование на децата им; придобиване на знания за прилагане успешни методически подходи и модели при обучението на учениците от началното училище. Тематиката на проекта е насочена към: преподаване и учене на английски език и внедряване на ИКТ в началното училище и приобщаване на родителите към образователно- възпитателния процес, които теми се налагат предвид протичащите процеси на модернизация на образованието и проявата на специфични тенденции.
Универсален подход на проекта е модулното участие на ползвателите в дейностите, което би им осигурило възможност да изпълняват пълноценно служебните си задължения и своевременно да прилагат придобитите европейски знания и опит за подобряване на образованието в партньорските региони. Дейности по проекта /осъществяване на мобилности; провеждане на семинари, дискусии, тренинги и конференции; издаване на брошури и сборник/ ще се приложат в среда, съобразена със служебните и професионални отговорности на ползвателите и предпочитанията на учениците и родителите при спазване на принципа за доброволност и превенция от дискриминация.
Изграждането съвременен модел на партньорство /държавна институция – училище- родителска общност/ между два партньорски региона ще засили европейското измерение на училищното образование и ще допринесе за подобряване качеството на образование.

Вратцата
среща в РИО-Враца
среща в ОА-Враца
НУ"Св.С.Врачански"
Врачански балкан
НУ "Св.С.Врачански"

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio