Проект по програма "Коменски" - Регионални партньорства -2010 година

Програма
Учене през целия живот
Programme
Lifelong Learning Programme
Секторна програма
„КОМЕНСКИ”
Sub-Programme
COMENIUS
Дейност
РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Action
COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS
Заглавие на проекта
Мотивация на учениците от началните класове за учебна дейност
Project title

Целта на проекта е развитие и обмен на добри практики, насочени към мотивиране на учениците от началното училище за учебна дейност чрез подкрепа и сътрудничество между институции за осигуряване на качествено образование. В релевантност е на целите на програма „ Обучение през целия живот” за придобиване основни умения за живота, нужни за личностното развитие и за активно европейско гражданство.
Темите /Уникалност и специфичност на началния училищен период и необходимост от мотивация за учене. Методи за повишаване на мотивацията. Сътрудничество, насочено към мотивиране за учебна дейност/ вплитат модел за партньорство, водещ към изграждане на ключовата компетентност «придобиване на умения за учене». Дейностите /работни обмени и срещи, проучване, учебни сесии, семинари, конференция, информационни кампании/, са съобразени със служебните отговорности на ползвателите и предпочитанията на учениците и родителите, при спазване на принципа за доброволност и превенция от дискриминация. Допринасят за: засилване на европейското измерение на училищното образование; повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на ползвателите; развиване на умения и способности за сътрудничество и взаимодействие, за изграждане обединена Европа.

http://motivationforstudying.blogspot.com/ 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio