Училищни ателиета „ Културното многообразие в област Враца”

Програма 4 на ЦОИДУЕМ: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство
Времетраене на проекта: от 01.11.2010 год. до 31.05.2011 год.
Цел:
Създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство и възможност за опознаване на културното многообразие в област Враца.
Задачи:
1. Междукултурно опознаване и повишаване на междукултурната диалогичност в мултиетнически училища от област Враца.
2. Привличане и задържане на децата в училище чрез включването им в разнообразни дейности на ателиета, осигуряващи възможности на всеки ученик, независимо от етническия му произход, да се чувства ангажиран и значим.
3. Създаване на атмосфера на толерантност, разбирателство и взаимно уважение, чрез опознаване на културното многообразие на населението от десетте общини на област Враца.
Целева група:
Преки участници: 650 участници
Ученици: средно по 50 от училище- 500
Педагози: по 5 от училище -50
Родители: по 10 от училище- от 100
Непреки участници: 810 участници
В проекта са включени 10 училища от област Враца:
НУ ”Васил Левски” - Козродуй
ОУ ”Васил Априлов”- Хърлец
НУ ”Св. св. Кирил и Методий”- Оряхово
НУ ”Д-р П. Берон”- Оряхово
ОУ ”Г. С. Раковски” - Търнак
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - Добролево
НУ ”П. Р.Славейков”- Роман
ОУ ”Г. Червеняшки”- Михайлово
ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”- Мездра
НУ ”Васил Левски”- Пудрия
ДЕЙНОСТИ:
Оформяне на информационни кътове в училищата и РИО- Враца Изграждане и дейност в училищни ателиета „Културното многообразие в област Враца
Издаване на диск от публичните изяви на ателиетата
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Изградени 10 училищни ателиета „ Културното многообразие в област Враца”
Издаден диск от проведени публични изяви в 10-те общини за опознаване на културното многообразие в област Враца.
Осъществено ефективно партньорство между училището, семейството и широката общественост. Подобрен социално- психологическия климат в извънучилищната среда по отношение на образованието на учениците от етническите малцинства, което е мощен катализатор за активизиране на процеса на интеграция чрез образование.
Подпомогнат процеса на опознаване и запазване на ромската култура. Създадена атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители, педагози и представители на по - широка общественост от различен етничен произход.
Оказана подкрепа при изграждане на институционалния капацитет на 40 училища.
Създадени продукти: сценарии за публични изяви, отразяващи културното многообразие в десетте общини на област Враца; диск от проведените публични изяви.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio