Конференция с международно участие "Сътрудничество между образователните институции и родителите за осигуряване накачествено образование на учениците от началното училище*

На 17.03 2011год. се проведе конференция с международно участие „Сътрудничество за качествено образование” по проект „Сътрудничество между образователните институции и родителите за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище» по дейност «Регионални партньорства-Коменски» от програма «Учене през целия живот» на Регионален инспекторат по образованието—Враца и партньорите НУ «Св. С. Врачански»- Враца и УН «Св. С. Врачански» - Враца. В конференцията взеха участие 150 човека, със специалното участие на: г-жа Цветелина Теофилова, заместник областен управител на област Враца, кмета на община Враца, д-р Костадин Шахов, г-н Александър Трингов, началник на отдел «Общо образование» в дирекция «Образователни програми и образователно съдържание», г-жа Рени Рангелова, държавен експерт в дирекция «Образователни програми и образователно съдържание» в МОМН, г-жа Милена Караангова и г-жа Марчела Митова, старши експерти в Център за развитие на човешките ресурси- София, представители на 95 институции, свързани с образованието, от които 25 гости от Румъния и 12 гости от Турция. На конференцията се демонстрира опита на 35 представители от пет държави по една изключително важна и актуална за развитието на българското и европейско начално образование тема: „Сътрудничеството между образователните институции и родителите- гарант за качествено образование”.
Направиха се следните най- общи изводи и заключения:
1. Реализираните дейности по значими за началното образование области чуждоезиковото обучение, обучението по информационни и комуникационни технологии, сътрудничеството между училището и семейството, доказват постигане във висока степен целите на проекта, а конференцията допринесе за мултиплициране на положителните им ефекти.
2. Чрез обмен на практики са повишени професионалните компетентности на началните учители от област Враца, България и област Прахова, Плоещ, Румъния за прилагане успешни методически подходи и модели: при обучението на учениците по чужд език и информационни и комуникационни технологии, за ефективно сътрудничеството с родителите, за по- добра европейска и световна интеграция, а конференцията позволи да се направи демонстрация на това.
3. Конференцията осигури възможност на Регионален инспекторат по образованието – Враца да синтезира опита от два проекта по дейност „Регионални партньорства- Коменски”: „Сътрудничеството между образователните институции и родителите за осигуряване на качествено образование на учениците от начален етап”- 2009год. и „Мотивация на учениците от начален етап за учене”- 2010 г. и шест проекта към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, опита на нашите партньори от НУ ”Св. С. Врачански”- Враца и СОУ ”Христо Ботев”- Враца по европейски проекти и синхронизира творческите усилия на началните учители от област Враца с тези от област Прахова-Румъния, Ерзенджан, Турция и от други области на България.
4. Обменените практики на конференцията доказаха, че включването на родителите като партньори на образователните институции, със споделени отговорности, допринася за приобщаването им към проблемите в образованието, за повишаване на мотивацията и активността, с цел осигуряване на качествено образование на децата.

Сборник добри практики

Поздравителен адрес на Министъра на образованието, младежта и науката

Писмо - поздравление  от директор на дирекция ОПОС на МОМН 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio