Областен образователен форум по проект "Твоят час" за успешни училищни практики „Извънкласните дейности в контекста на европейските ценности“.

Покана до регионалните медии

На 22.02.2018 г. от 11.00 часа в залата на читалище „Развитие – 1892“, гр. Бяла Слатина, обл. Враца се проведе областен образователен форум за успешни училищни практики „Извънкласните дейности в контекста на европейските ценности“.

Инициативата е представителна изява по най-мащабната програма на Министерство на образованието и науката, насочена към развитие на извънкласни дейности по интереси и допълнителни занимания за преодоляване на обучителни затруднения, – проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В събитието участваха 195 ученици от групи за извънкласни дейности за занимания по интереси и от групи за преодоляване на обучителни затруднения по проект „Твоят час“, 154 ръководители на групи по проекта от училищата от област Враца, 10 експерти от РУО

Гости на Форума бяха  г-н Мирослав Комитски – зам. - областен управител на гр. Враца, г-н Иво Цветков - кмет на община Бяла Слатина, г-жа Ели Тричкова – член на ЕУОП на проекта от МОН, г-жа Дарина Панайотова –член ЕУОП от МОН, експерти от община Бяла Слатина, представители на съвета „Твоят час“, експерти от РУО-Враца

Форумът „Извънкласните дейности в контекста на европейските ценности“ акцентира върху резултатността от работата по проекта „Твоят час“ в област Враца, като представи усвоените умения на учениците в извънкласните проектни дейности в занимания по интереси и в занимания за преодоляване на обучителни затруднения.

По време на събитието се проведе концерт-спектакъл на участници от групи за извънкласни дейности за занимания по интереси и от групи за преодоляване на обучителни затруднения по проект „Твоят час“ от община Бяла Слатина, от гр. Криводол, от с. Селановци, община Оряхово и от гр. Враца. Те  представиха своите умения в няколко направления: „История и традиции“, „Земята за всички“ и „Единни в многообразието (Съединението прави силата)“ 

Списък на групите, участвали в концерт-спектакъла

Група „Художествено слово"

Средно училище „Васил Левски", гр. Бяла Слатина

 

Танцова формация „Мажоретен състав"

Основно училище „Христо Ботев", с. Търнава

 

Група „Светът на младите"

Средно училище „Козма Тричков", гр. Враца

 

Група „Арт работилница"

Професионална агротехническа гимназия

,,Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина

 

Ателие „Празникът и хлябът от раклата на баба"

Основно училище „Н. И. Вапцаров", с. Селановци

 

Група „Народни танци VIII - XII клас"

Средно училище „Васил Левски", гр. Бяла Слатина

 

Група „Детски чудеса",

Начално училище „Христо Ботев", Бяла Слатина

 

Театрално студио „Усмивка"

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий",гр. Криводол

 

Клуб „Училището празнува"

група „Песенна дъга"

Основно училище „Св. Климент Охридски“

 

Група за съвременен балет „Росица"

Средно училище „Васил Левски", гр. Бяла Слатина

Основно училище „Св. Климент Охридски“

 

Клуб „Сръчни ръчички"

Средно училище „Васил Левски", гр. Бяла Слатина

 

Група „Музикален калейдоскоп"

Средно училище „Васил Левски", гр. Бяла Слатина

 

Танцов състав „Искрица"

Основно училище „Н. Й. Вапцаров", с. Селановци

 

Клуб„Танци"

Средно училище „Васил Левски", гр. Бяла Слатина

 

Група „Народни танци II -IV клас"

Средно училище „Васил Левски", гр. Бяла Слатина

 

Във фоайето на читалище „Развитие – 1892“, гр. Бяла Слатина беше подредена изложба с материали от дейността на групи за извънкласни дейности за занимания по интереси от училищата на общините Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Форумът завърши своята работа със заключителна среща на експерти от МОН и РУО – Враца с кмета на гр. Бяла Слатина,  директори, ръководители на групи, други педагогически специалисти, представители на съветите по проекта „Твоят час“ и общественици в художествената  галерия  на гр. Бяла Слатина.

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio