О Б Я В Л Е Н И Е за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на образованието и науката

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1734/31.10.2016 г. на министъра на образованието и науката

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

 Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

    - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

    - наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6

    - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен

   - професионална област: област от висшето образование и професионалните направление включени в Класификатора на областите от висшето образование и професионалните направления и съответстващи на професиите от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

            - минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

   - добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

   - владеене на чужд език

3. Начин на провеждане на конкурса:

    - тест

    - интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

 - Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/

 - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 - Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“

 - Копие от документ за придобитa педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен

 - Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Място и срок за подаване на документи:

  - Краен срок – 17.11.2016 г. вкл.

  - Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието –  Враца с адрес: гр. Враца, ул. „Софроний Врачанки” № 6, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, телефон за контакт 092/627398 в. 304, 0894385020

 

 

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Враца и електронните страници на РУО – Враца и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование“ е да създаде условия за провеждане на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, като контролира, организира и координира професионалната подготовка в обучаващите институции, съдейства за провеждането квалификационната дейност на директори, заместник-директори по учебно-производствената дейност и на учители по професионална подготовка.

Преките задължения са свързани с участие в провеждането на регионалната политика в областта на професионалното образование и обучение; организирането и прилагането на национални програми, стратегии и разработването на регионални програми, стратегии за развитие, функциониране и усъвършенстване на институциите за професионалното образование и обучение в областта. Координира и инспектира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти в държавните, общинските и частните училища за професионално образование и обучение на територията на областта. Осъществява дейности, свързани с насочване за професионално образование и обучение на деца със специфични образователни потребности и/или с хронични заболявания. Инспектира провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и изпитите за удостоверяване на професионално обучение в училищата на територията на областта.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността - 1225.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

МЕГЛЕНА КУНЕВА

Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio