Име на проекта: Училищни ателиета „ Културното многообразие в област Враца”

Тема:  Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България
Времетраене на проекта: от 01.11.2010 год. до 31.05.2011 год.
Цел:
Създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство и възможност за опознаване на културното многообразие в област Враца.
Задачи:
1. Междукултурно опознаване и повишаване на междукултурната диалогичност в мултиетнически училища от област Враца.
2. Привличане и задържане на децата в училище чрез включването им в разнообразни дейности на ателиета, осигуряващи възможности на всеки ученик, независимо от етническия му произход, да се чувства ангажиран и значим.
3. Създаване на атмосфера на толерантност, разбирателство и взаимно уважение, чрез опознаване на културното многообразие на населението от десетте общини на област Враца.
Преки участници: 650 участници
В проекта ще бъдат включени 10 училища от област Враца, намиращи се в населени места със смесено по своя етнечески състав население /предимно българи и роми/, в които ще бъдат изградени и ще функционират като общински центрове ателиета: „ Културното многообразие в област Враца”.
Ученици: средно по 50 от училище- 500
Педагози: по 5 от училище -50
Родители: по 10 от училище- от 100
Непреки участници: 810 участници
Като непреки участници в дейностите на ателиетата ще се включат ученици, педагози и родители от още 30 училища, намиращи се в населени места от общините, със смесено по своя етнически състав население:
Ученици: средно по 20 от училище- 600
Педагози: по 2 от училище -60
Родители: по 5 от училище- от 150
 
ДЕЙНОСТИ:
1. Организация на проекта
1.1.Изготвяне на дипляна
1.2.Презентация на проекта.
1.3.Изготвяне на план за наблюдение и контрол
Дейността ще допринесе за по-добра организация и управление на проекта. Ще осигури информираност и публичност на целевите групи и широката общественост за ефикасността и ефективността на проекта и на ЦОИДУЕМ.
2. Оформяне на информационни кътове.
Ще се оформят кътове във четиридесетте училища от целевата група и в РИО – Враца- десет в които ще се изградят ателиетата и 30 училища, намиращи се в съставните селища на общината. Работният екип на проекта ще изготви и размножи листовки за дейностите по проекта и дейностите в ателиетата.
Дейността ще допринесе за по-добра организация и управление на проекта.
3. Изграждане и дейност в училищни ателиета „Културното многообразие в област Враца”.  За всяко ателие ще бъде определен ръководител и екип за разработване на план и вътрешноучилищна и междуучилищна координация на дейностите.
Ателиетата ще функционират като общински центрове за: информация, коментар, проучване и въпроси за културното многообразие в общината, споделяне на практики за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите между учители, ученици и родители. Всяко ателие ще направи публична изява /общински празник, изява в медийте и др./ за демонстриране на междукултурно опознаване и повишаване на междукултурната диалогичност в мултиетнически училища.
4. Издаване на диск от публичните изяви на ателиетата
 
РАБОТЕН ЕКИП ПО ПРОЕКТА:
1.Галина Евденова, началник на РИО – Враца- Ръководител на проекта
2.Пламенка Ангелова, старши експерт в РИО - Враца – Координатор по проекта
3.Христина Митева, главен счетоводител на РИО – Враца- счетоводител по проекта
 
ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:
1. Изградени 10 училищни ателиета „ Културното многообразие в област Враца” , с включени с 650 преки участници, от които 500 ученици от І до VІІІ клас, и 810 непреки участници. 
2. Издаден диск от проведени публични изяви в 10-те общини за опознаване на културното многообразие в област Враца.
3.Осъществено ефективно партньорство между училището, семейството и широката общественост. Подобрен социално- психологическия климат в извънучилищната среда по отношение на образованието на учениците от етническите малцинства, което е мощен катализатор за активизиране на процеса на интеграция чрез образование.
4. Подпомогнат процеса на опознаване и запазване на ромската култура. Създадена атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители, педагози и представители на по - широка общественост от различен етничен произход.
5. Оказана подкрепа при изграждане на институционалния капацитет на 40 училища.
Създадени продукти:  сценарии за публични изяви, отразяващи културното многообразие в десетте общини на област Враца; диск от проведените публични изяви.

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio