Информационен ден по по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) “ за отчетане на междинни резултати за първ

Покана до регионалните медии

На 21.03.2018 г. от 9 ч. в заседателната зала на втория етаж на Регионално управление на образованието гр. Враца се проведе Информационен ден за отчитане на междинни резултати.

            Инициативата е по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) “

            На срещата присънваха педагогически съветници, директори на училища, ръководители на групи и експерти от РУО.. Директори на училища споделиха положителните и отрицателните страни на проекта. На територията на Община Враца по проект „Твоят час“ са включени 68 училища от общо 69.  Ползите от проекта са многобройни. От заниманията по интереси позволяват развиване потенциала за учене, разгръща заложбите и способностите в избраните от учениците области. Подобрява уменията за работа в екип и осигурява възможност за придобиване знания за живота. При учениците с обучителни затруднения се преодоляват образователния дефицит, а работата в малка група позволява да се обърне внимание на всеки ученик.

            Над 10 000 ученици от Област Враца са включени в занимания по интереси и групи за обучителни затруднения, сформирани по проект „Твоят час“. Резултатите са повече от удовлетворяващи, повече от половината от учениците в областта са обхванати по проекта. Групите по интереси са 449, а тези сформирани за деца с обучителни затруднения са 345.

Резултатите показват, че повече от половината от децата са повишили резултатите си. Част от проекта са и публичните изяви. През настоящата учебна година броят им до момента е 227, като по време на тях пред публика са се изявили 2588 ученици.

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio