Заключителен областен форум "Твоят час – нашият шанс" на работата по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят ч

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 15 октомври 2018 г от 11.00 часа. в Градската концертна зала на Община Враца в град Враца ще се проведе Заключителен областен форум "Твоят час – нашият шанс" на работата по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ще вземат участие представители на Министерството на образованието и науката, общините, Областна администрация – Враца, учениците, участващи в проекта от училищата от област Враца, представители на обществеността, родители.

Екипът на РУО-Враца


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio