Обявление за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на образованието и науката

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1758/03.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

          - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6

- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител по български език и литература“

- минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по български език и литература или

- минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Филология“, „Педагогика на обучението по български език и литература“, област на висше образование „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

- владеене на чужд език

3. Начин на провеждане на конкурса:

- тест

- интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“

- Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител по български език и литература“

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Място и срок за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 17.11.2016 г.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието –  Враца

с адрес: гр. Враца, ул. „Софроний Врачанки” № 6, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа,            телефон за контакт 092/627398 в. 304, 0894385020

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Враца и електронните страници на РУО – Враца и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по български език и литература“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и чрез инспектиране на образователно-възпитателния процес в областта на учебния предмет български език и литература.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността - 1225.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

           

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

МЕГЛЕНА КУНЕВА

Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и

министър на образованието и науката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio