Oбява процедура за подбор по документи за длъжността „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране (ЦКО)-Враца

ОБЯВА

На основание Заповед № РД 09-8/11.01.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган за изпълнението на проект BG05М20Р001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Заповед № РД09-74/26.01.2016 г. на министъра на образованието и науката и Длъжностно разписание в Центровете за кариерно ориентиране по проект BG05М20Р001-2.001-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, обявявам процедура за подбор по документи за длъжността „Кариерен консултант”  - 1 бр. в Център за кариерно ориентиране (ЦКО)-Враца по чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от Кодекса на труда със седалища в гр. Враца.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър.

2. Минимален професионален опит:

 - за кариерен консултант – най-малко 2 години, придобит в области на дейност, свързани с кариерното ориентиране на ученици, психологическото консултиране и подкрепа или в областта на средното образование.

ІІ. Процедура за заемане на длъжността:

1. Провежда се процедура на подбор на кандидатите по документи от работодателя, съгласувано с ръководителя на проекта.                                                                                        

2. В подбора по документи не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.                                                                                                                      

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление до началника на Регионално управление на образованието и Ръководител на Местния екип за организация и управление на проекта – по образец.

Задължително се попълват адрес за кореспонденция с кандидата (трите имена, адрес, телефон, e-mail).

2. Лична карта, която се връща веднага.

3.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копие).
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др. (копие).

 5. Свидетелство за съдимост в срок на валидност – при назначаване.

6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца – при назначаване.

 7. Професионална автобиография – европейски формат.

 8. Други документи: удостоверяващи завършено обучение/сертификат за завършено обучение по международно признати програми за кариерно ориентиране, за работа с психологически тестове и програми, за компютърни умения и други по преценка на кандидата (копия).

Оригиналите на документите се представят при сключването на трудов договор.

ІV. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 12.01.2017г. до 03.02.2017г. вкл./ от публикуването на обявата за конкурса на  адрес: Регионално управление на образованието - Враца, адрес: ул. "Софроний Врачанеки" № 6, ет. III, стая № 304, тел 092/627398, вътр. 304, лице за контакт Мария Вачева, главен специалист - човешки ресурси.

V. Кратко описание на длъжността: Кариерният консултант подпомага и участва в изпълнението на основните дейности по проекта, както и предоставя услуги по кариерно ориентиране на ученици и родители.                                                                                                                                      VІ. Основна месечна заплата, определена за длъжността – 630.00 лв. за кариерен консултант.

VІІ. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при поискване от тяхна страна при подаване на документите. 

 

 

 

ГАЛИНА ЕВДЕНОВА

Началник на Регионално управление на образованието - Враца

и Ръководител на МЕСПП


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio