Стартиране на дейностите по Проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерното ориентиране в училищното образование“ и Център по кариерно ориентиране в училищното образование - Враца

След успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г., от 11.01.2016 г. стартира неговото продължение в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ BG05M20P001-2.001-0001 ще се изпълнява от МОН в периода 2016-2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът предвижда дейности в изпълнение от кариерните консултанти.

Консултантите координират усилията си с педагогически съветници, учители и директори на училища, за да подпомогнат учениците в техния самостоятелен избор на образование или професия. Създават ефективни модели за сътрудничество между училищното образование и пазара на труда.

Центърът за кариерно ориентиране на учениците в училищното образование – Враца е от 28-те центрове в страната и предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране за учениците от I до XII клас.

В центъра работят пет Сертифицирани кариерни консултанти по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF).

Повече за Проекта може да научите от Национален портал по кариерно ориентиране в училищното образование.

Системата за кариерно ориентиране в училищното образование включва Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Това е информационно търсеща система, която предоставя информация за институциите в системата на средното и висшето образование, както и психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и професия.

Предвижда се създаване на модул „Училище – пазар на труда“. Модулът ще предоставя информация за ученици, които търсят временна заетост или работа по придобитата квалификация, както и за предприятия в регионалния пазар на труда.

Създават се инструменти за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане, насочени към разкриване на интересите и предпочитанията на учениците към дейности от определени групи професии. Създаването на инструменти за кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности ще осигури създаването на надеждни механизми  за партньорство и въздействие както вътре в училище, така и между училището, родителите и външни институции и оказване на подкрепа за включване в образование на ученици от семейства в риск.

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ВРАЦА

 

ИМЕ

Длъжност

Сл. телефон на ЦКО

Николай Ценов

Ръководител ЦКО, кариерен консултант

092 / 62 73 93

Деница Георгиева

Кариерен консултант

Ерика Йончовска

София Генова

Юлия Атанасова

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - www.mon.bg

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА - http://www.riobg.com/news

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВРАЦА - http://orientirane.mon.bg/?m=4&cko=3600

ПК: 3000, ул. „Софроний Врачански” № 6, ЕТ. I - https://goo.gl/maps/5or1VfUg1zP2

e-mail: cko_vraca@mon.bg;

Facebook: https://www.facebook.com/cko.vraca


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio