Достъп до обществена информация

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

Враца, ул. “С. Врачански” № 6 , тел./факс 092  62 46 43

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

 

 

ГАЛИНА ЕВДЕНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – ВРАЦА

 

 Заповед № РД – 06 -511/29.08.2016 г.

 

   

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А

 ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Звено за административно обслужване

Административно звен0, обслужващо издаването на акта – отдел АПФСИО

 

 

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”:

Евелина Любомирова-технически сътрудник-касиер;
телефон:092/624643

e-mail: riovr@abv.bg
адрес: гр. Враца, ул. „Софроний” № 6, ет.3, стая №302.
приемно време: от 09.00 ч.  до 17.30 ч. всеки работен ден

 

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Лица за контакти:

Миглена Василева-началник на отдел АПФСИО

Телефон:092/627390

e-mail:rio_mv@abv.bg

гр. Враца, ул. „С.Врачански” № 6, ет.1, стая 103

Боряна Томова-гл. счетоводител
Телефон:092/627390

e-mail: rio_btomova@abv.bg
Адрес: гр. Враца, ул. „С.Врачански” № 6, ет.1, стая 104

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

e-mail: riovr@abv.bg

 

 

Искането за информация може да бъде устно или писмено запитване. Няма пречка да се използват и двата начина.

 1. УСТНО ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 Отправя се до началника на РУО, чрез попълване на заявление, предоставено от техническия сътрудник. При възможност той е длъжен да Ви предостави информацията веднага. Ако се забави, препрати Ви до друг, започне да изисква от Вас допълнително документи, не Ви обслужи по други причини или информацията е недостатъчна, поискайте я писмено.

 2. ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО СЕ АДРЕСИРА ДО НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

 Заявлението е по образец и се получава в стая 302 на РУО от техническия сътрудник.

Заявлението трябва да съдържа:

  • трите  имена на ФЛ. За юридически лица – наименование и седалище.
  •  каква информация се иска.

            Може описателно да се посочи от какво се интересува лицето. Може да се посочи и точно документите, от които се интересува, ако се знае техния номер, дата на издаване и характер.  Може да се опишат и само по това, което лицето знае за тях - например адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се иска. Достатъчно е да  се знае толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.

-адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

 

3. В КАКВА ФОРМА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ  ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 Всяко физическо лице (ФЛ) или юридическо лице (ЮЛ) може да поиска:

- устна справка;

- да прегледа и прочете на място цялата налична информация по интересуващия го въпрос;

- копия на хартиен или технически носител.

Отговор на заявлението за информация следва да се получи до 14 календарни дни от подаване на  заявлението. Исканата информация се предоставя с решение на органа.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация органа посочва:

  •   до каква информация се предоставя достъп;
  •   в какъв период от време предоставя достъп до информацията /не може да бъде по-кратък от 30 дни/;
  •   къде се предоставя достъп до информацията;
  •   в каква форма се предоставя достъп;

каква сума трябва да заплатите, съгласно Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация според вида на носителя.(обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.)

 

4. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ИСКАНЕТО

 В случаите, когато не е ясно за какъв вид информация става дума може да се поиска уточняване на исканата информация. Това може да се случи,  когато исканата информация е описана прекалено общо. Това обаче не означава, че лицето е длъжно да посочи точните  наименования и номера на документа.

Уточненията трябва да се направят до 30 календарни дни след като лицето получи уведомлението за това. Ако лицето  пропусне да го направи, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

 5. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 Отказ за достъп до информация трябва да бъде направен по определен начин – трябва да се направи с решение, което се изпраща по пощата срещу подпис или с обратна разписка до лицето подало заявлението. В решението трябва да се обясни защо  се отказва информацията – коя точно разпоредба от кой закон им дава право да се откаже и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

Възможно е също така да се издаде решение, в което се предоставя достъп до част от поисканата информация, така наречения частичен достъп.

Всяко решение по заявление за достъп до обществена информация може да се обжалва.

  ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

         През 2015 г. в Регионален инспекторат по образованието-Враца са постъпили три заявления за достъп до обществена информация -   три от неправителствени организации. На заявителите е предоставена исканата информация, съгласно волята им. Спазен е 14-дневния срок.

Каква сума трябва да заплатите, съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация според вида на носителя.(На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков

  • Държавната такса се внася на сметката на РУО – Враца: BG10UBBS80023106175303 BIC кодът на банката е UBBSBGSF, ОББ, клон Враца , ул.” Лукашов” №2 

Приложение № .....

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 Вх. № ................/............................ г.

 

ДО

НАЧАЛНИКА

НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

 

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 От……………………………........................……………………………….........................

 гр………………………………, ул.……………………… ………………….. №…...……

 бл. …………..................….., вх. ……………….., ет. …………………., ап. …………….

 тел. номер:…………………..............………, e-mail:……….......................……….………

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

 

            На основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната информация относно:

………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Предпочитам да получа исканата информация в следната форма:

                                    /отбелязва се предпочитаната форма/

o   преглед на информация – оригинал или копие;

o   устна справка;

o   копия на хартиен носител;

o   копия на технически носител: ……………………………………...…………..

 

дата:………………….................... г.                                               Подпис:

гр. ………………………………….

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio