Достъп до обществена информация

ГАЛИНА ЕВДЕНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – ВРАЦА

 

 Заповед № РД – 06 -511/29.08.2016 г.

 

   

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А

 

 ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕН0, ОБСЛУЖВАЩО ИЗДАВАНЕТО НА АКТА – ОТДЕЛ АПФСИО

 

 

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”:

Евелина Любомирова-технически сътрудник-касиер;
телефон:092/624643

e-mail: riovr@abv.bg
адрес: гр. Враца, ул. „Софроний” № 6, ет.3, стая №302. 
приемно време: от 09.00 ч.  до 17.30 ч. всеки работен ден

 

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Лица за контакти:

Миглена Василева-началник на отдел АПФСИО

Телефон:092/627398,в.405, 092/627390

e-mail:rio_mv@abv.bg

гр. Враца, ул. „С.Врачански” № 6, ет.1, стая 103

Боряна Томова-гл. счетоводител
Телефон:092/627390

e-mail: rio_btomova@abv.bg
Адрес: гр. Враца, ул. „С.Врачански” № 6, ет.1, стая 104

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

e-mail: riovr@abv.bg

 

 

Искането за информация може да бъде устно или писмено запитване. Няма пречка да се използват и двата начина.

 1. УСТНО ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 Отправя се до началника на РУО, чрез попълване на заявление, предоставено от техническия сътрудник. При възможност той е длъжен да Ви предостави информацията

веднага. Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от техническия сътрудник – касиер, който ги регистрира в писмена форма – протокол Образец 1 и ги докладва на началника на Регионално управление на образованието-Враца.

 

 1. ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО СЕ АДРЕСИРА ДО НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА

 

Заявлението трябва да съдържа:

 

 • трите  имена на ФЛ. За юридически лица – наименование и седалище
 • каква информация се иска:
 •             Може описателно да се посочи от какво се интересува лицето. Може да се посочи и точно документите, от които се интересува, ако се знае техния номер, дата на издаване и характер.  Може да се опишат и само по това, което лицето знае за тях - например адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се иска. Достатъчно е да  се знае толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.
 • адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
 • Заявлението е по Образец-4 и може да се получи в стая 302 на РУО-Враца от техническия сътрудник или от електронната страница на регионалното управление в Раздел „Административни услуги и образци и документи“.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15 от закона. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 1. В КАКВА ФОРМА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

Всяко физическо лице (ФЛ) или юридическо лице (ЮЛ) може да поиска:

- устна справка;

- да прегледа и прочете на място цялата налична информация по интересуващия го въпрос;

- копия на хартиен или технически носител.

Отговор на заявлението за информация следва да се получи до 14 календарни дни от подаване на  заявлението. Исканата информация се предоставя с решение на органа.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация органа посочва:

 • до каква информация се предоставя достъп;
 • в какъв период от време предоставя достъп до информацията /не може да бъде по-кратък от 30 дни/;
 • къде се предоставя достъп до информацията;
 • в каква форма се предоставя достъп.каква сума трябва да заплатите, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 на МФ от 29.11.2011г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация според вида на носителя.
 • В решението за достъп до информация се посочва каква сума трябва да се заплати, съгласно 

Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

 1. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ИСКАНЕТО

 

В случаите, когато не е ясно за какъв вид информация става дума може да се поиска уточняване на исканата информация. Това може да се случи,  когато исканата информация

е описана прекалено общо. Това обаче не означава, че лицето е длъжно да посочи точните  наименования и номера на документа.

Уточненията трябва да се направят до 30 календарни дни след като лицето получи уведомлението за това. Ако лицето  пропусне да го направи, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

Отказ за достъп до информация трябва да бъде направен по определен начин – трябва да се направи с решение, което се изпраща по пощата срещу подпис или с обратна разписка до лицето подало заявлението. В решението трябва да се обясни защо  се отказва информацията – коя точно разпоредба от кой закон им дава право да се откаже и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

Възможно е също така да се издаде решение, в което се предоставя достъп до част от поисканата информация, така наречения частичен достъп.

Всяко решение по заявление за достъп до обществена информация може да се обжалва.

 Сума за плащане, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация според вида на носителя:

 1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
 2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
 3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
 4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
 5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
 6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
 7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
 8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
 9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

В стойностите не е включено ДДС.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

 

              През 2015 г. в Регионален инспекторат по образованието-Враца са постъпили три заявления за достъп до обществена информация -   три от неправителствени организации. На заявителите е предоставена исканата информация, съгласно волята им. Спазен е 14-дневния срок.  Няма направени откази.

 

                През 2016 г. в Регионално управление на образованието - Враца са постъпили три заявления за достъп до обществена информация - едно от гражданин и две от неправителствени организации. На заявителите е предоставена исканата информация, съгласно волята им. Спазен е 14-дневния срок. Няма направени откази

               През 2017 г. в Регионално управление на образованието - Враца са постъпили три заявления за достъп до обществена информация - едно от гражданин и две от неправителствени организации. На заявителите е предоставена исканата информация, съгласно волята им. Спазен е 14-дневния срок. Няма направени откази

            През 2018 г. в Регионално управление на образованието - Враца са постъпили пет заявления за достъп до обществена информация - едно от гражданин и три от неправителствени организации и едно от юридическо лице.. На заявителите е предоставена исканата информация, съгласно волята им. Спазен е 14-дневния срок. Няма направени откази

Актуализиран списък на категориите информация по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ,

подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на Регионално управление на образованието - Враца, както и форматите,

в които е достъпна, съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

 

Категория информация

Адрес в интернет

Формат

1.

Описание на правомощията и данни за организацията, функциите и отговорностите на РУО-Враца. Структура и контакти

http://www.ruobg.com/structure/obl_id/6

 

http://ruobg.com/laws/obl_id/6

 

html

2.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията и текстовете на издадените от началника на РУО-Враца нормативни и общи административни актове.

http://www.ruobg.com/boss-acts/obl_id/6

html

3.

Информационен масив с данни за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с координати за връзка

http://ruobg.com/schools/obl_id/6

html

4.

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работното време на звеното в РУО - Враца, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информация

http://ruobg.com/accessinfo/obl_id/6

html

5.

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

http://ruobg.com/services-description-documents/obl_id/6

html

6.

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.

http://ruobg.com/controls/obl_id/6

html

 

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

http://www.ruobg.com/budjets/obl_id/6

html

pdf

7.

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.

https://sop.bg/ruobg-902/    

html

 

9

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, такси и форматите, в които се поддържа информацията, годишен отчет

http://ruobg.com/accessinfo/obl_id/6

htlm

10.

Обявления за конкурси за държавни служители.

http://ruobg.com/view-competition/obl_id/6

html

11.

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

http://www.ruobg.com/declarations/obl_id/6  

html

1

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

http://ruobg.com/declarations-zpkonpi/obl_id/6

html

 

 © 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio