Информация за графика и работата на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и учени

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ И ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗАВЪРШВАЩИ 7 ИЛИ 8 КЛАС

            Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще приема документи в РУО – Враца, ул.“Софроний Врачански“, № 6, ет. IV, стая 401, от 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г. както следва:

 понеделник – петък от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.30часа.

Учениците подават следните документи :

  1. Заявление с подредени желания;
  2. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
  3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  4. Служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
  5. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

            За повече информация – 0894385007 – инж. Петя Личева – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio