Средно училище "Васил Воденичарски" с.Хайредин

 

  Средно училище „Васил Воденичарски” е учебно заведение с 14 паралелки, което предоставя общообразователна подготовка за учениците от 1 до 8 клас и професионална подготовка за учениците от 9 до 12 клас.

   Професионалното образование се осъществява в 2 направления – финансово-счетоводно и в областта на общественото хранене по специалностите: „Оперативно счетоводство”, „Финансова отчетност”, „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Обслужване на заведенията за обществено хранене”. Училището разполага с много добра материална база за осъществяване обучението на учениците по професиите: „Оперативен счетоводител”, „Финансов отчетник”, „Готвач” и „Сервитьор-барман”.

   Двата компютърни кабинета са оборудвани с необходимата техника за подготовката на учениците от финансово-счетоводните паралелки. Създадена е много добра база за провеждане на практическото обучение на учениците от направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”.

   Средно училище „Васил Воденичарски“ не разполага с действащо общежитие, но в близост до училището се намира общинска сграда, която се е използвала за общежитие, но при необходимост и при желание от страна на учениците и родителите със съдействието на  общината ще бъде предоставена за ползване от училището. В училището има изградена архитектурна среда за достъп до училището за ученици с увреждания. Учениците от гимназиален етап получават стипендии за постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, ученици с един родител или без родители. Разполагаме с напълно безплатен транспорт за пътуващите ученици, осигурен от Община Хайредин. Осигурено е столово хранене за пътуващите ученици.

   Педагогическите специалисти, които преподават на учениците от финансово-счетоводното направление са високо квалифицирани преподаватели с утвърден практически опит. Учениците, които завършват средно образование при нас от финансово-счетоводното направление, получават добра теоретична и практическа подготовка и  са силно мотивирани от своите учители за продължаване на своето образование във висши учебни заведения. През последните две години, почти всички ученици, завършили средно образование при нас са вече студенти.

    Държавният план-прием за учебната 2017/2018 г. е съобразен с желанието на учениците, техните родители и нуждите на местния бизнес.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio