Средно училище "Васил Левски" гр. Роман

Средно училище „ Васил Левски“ гр. Роман е единственото средищно училище на територията на Община Роман в него се обучават ученици от V до XII клас от гр. Роман и от девет от прилежащите към общината села: с. Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Струпец, с .Синьо бърдо и с .Курново. В училището се обучават и ученици лишени от родителски грижи от двата социални комплекса в града КСУДС и КСУДУ.

В Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман се обучават 255 ученика в дневна форма на обучение от тях 33 със специални образователни потребности и 27 ученика в самостоятелна форма на обучение.

Училището реализира прием на ученици както следва:

  • прием на ученици за учебната 2017/2018 година в VIII клас след завършено основно образование – две профилирани паралелки като следва: хуманитарни и обществени науки;
  • прием на ученици за учебната 2017/2018 година в IX клас след завършено основно образование – една паралелка непрофилирана;
  • прием на ученици в IX клас със специални образователни потребности и ученици от помощни училища, завършили VIII клас с удостоверение за завършен клас в професионална паралелка: професионално образование по рамкова програма А, степен на професионална квалификация – първа, професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – код 811, професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения – код 811090, специалност: Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения – код 8110901.

Средно училище „ Васил Левски“ гр. Роман е обезпечено със специалисти по всички общообразователни и специални предмети, педагогически съветник, двама ресурсни учители, логопед, помощник на учителя и медицинско лице.

Училището разполага със следната материална база: кабинети по всички учебни предмети, две компютърни зали, два ресурсни кабинета, физкултурен салон, оборудван стол за хранене и практика на учениците от професионалните паралелки, медицински кабинет, кабинет на педагогическия съветник и стая за родители придружаващи децата си в училище.


Кабинет по математика
Компютърна зала 1
Нашите ученици
Училищна сграда
Физкултурен салон- отбор по тенис

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio