Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово

Средно училище „Христо Ботев”

гр. Оряхово, ул. ”Коста Лулчев” № 23  тел. 09171 / 23-53

 

Средно училище „ Христо Ботев ”, гр. Оряхово е учебно заведение, което предоставя подготовка в сферата на икономиката и информатиката, на лозаровинарството. Стреми се да бъде национално признато като такова училище и се ползва с доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона.

Средно училище „Христо Ботев” – гр. Оряхово е училище, способно да предостави на учениците пълноценни условия за обучение и развитие и да формира у тях национални и общочовешки ценности и добродетели при подготовката им за реализация в живота. Утвърдило се през годините като водещо училище с дългогодишна история, гимназията формира своята визия като ключов и притегателен образователен център.

Средно училище „Христо Ботев”, гр. Оряхово разполага със следните материални и кадрови ресурси - 4 компютърни кабинети оборудвани с 40 бр. компютри; компютърен кабинет оборудван с 18 терминални станции и сървър по Национална програма „ИКТ в училище“; 2 мултимедийни кабинети; учебни кабинети за провеждане на обучение по теория на професията и БДП; учебна работилница за провеждане на обучението по практика на професията; часовете, за които се изисква опитно поле, изба и машинно-тракторен парк ще се провеждат в „Лозко” ЕООД и „Бургозоне” ЕООД; икономисти с висше образование по специалности: застраховане и социално дело, стопанско управление,  счетоводство и контрол и финанси; учители с висше образование преподаващи чужди езици  английски език, френски език, руски език и немски език; специалисти по специфична професионална подготовка /агроном, технолог и преподавател по селскостопански трактори и машини/, които заемат съответните длъжности в „Лозко” ЕООД и „Бургозоне” ЕООД; Библиотеката на училището разполага с икономическа литература; Осигурено столово хранене: кетъринг в самостоятелен ученически стол; Няма наличие на общежитие; Осигурен транспорт за учениците.

През учебната 2017/2018 г. Средно училище „Христо Ботев“, гр. Оряхово предлага прием в VIII клас: по специалности „текстообработване“ и  „трайни насаждения“ – първа степен професионална квалификация, специалност „икономическа информатика“ – трета степен професионална квалификация, в IX клас: специалност „икономическо информационно осигуряване“ и „лозаровинарство“ – втора степен професионална квалификация.

Основната стратегическа цел, която училището си поставя е осигуряването на високо ниво на общообразователна и професионална подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на учениците, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина и успешната им професионална реализация на пазара на труда.

 


На учебна практика в Шато Бургозоне
Спортна база и материална база за обучение по професията
Спортни изяви
СУ "Христо Ботев"
Учебна практика по професионално обучение и представяне на интерактивен урок

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio