Професионална гимназия по химични технологии „Васил Левски”, гр.Мизия

Професионална гимназия по химични технологии „Васил Левски“- град Мизия е с над 50– годишна история, с изцяло обновена материално- техническа база, включваща модерно оборудван компютърен кабинет с терминално решение и постоянен достъп до интернет, мулти медиен кабинет, фитнес  зала, химическа лаборатория, библиотека, изцяло обзаведен и оборудван кухненски блок за часовете по учебна практика по технология на кулинарната продукция. Дворното място е 40 дка, което дава възможност за изграждане на физкултурна и спортна база. Физкултурният салон е ремонтиран и обновен.

В училището работят квалифицирани специалисти по общообразователна и професионална подготовка, които периодично повишават квалификацията си във вътрешни и външни обучителни дейности.

За учебната 2017/2018 година е утвърден план – прием по следните професии:

Прием в VIII– ми клас

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Социален асистент“

Прием в IX клас

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Учениците провеждат учебна и производствена практика във фирмите- партньори.

За всички пътуващи ученици, община Мизия е осигурила безплатен транспорт. Педагогическият съвет е приел правила за отпускане на стипендии на ученици без родители, за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и за постигнати образователни резултати.

Успешно завършилите ученици получават Свидетелство за професионална квалификация и Диплома за средно образование, която им дава възможност да продължат образованието си във всички висши учебни заведения и перспектива за реализация по овладяната професия.

 


Готови за празника
Не на насилието
Откриване на учебната година
ПГХТ
Урок в 12а

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio