Професионална гимназия „Алеко Константинов” гр.Мездра

Професионална гимназия „Алеко Константинов” – гр. Мездра

ул. „Георги Кирков” №31, тел. / факс .0910/92257

  

        Професионална гимназия „Алеко Константинов” град Мездра обявява прием след завършен  7ми клас за учебната 2017 / 2018 година по следната специалност: „Кетъринг”, професия „Ресторантьор”, а след завършен 8ми клас по специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, професия „Готвач”-дуално обучение

Училището разполага с богата материална база – класни стаи, библиотека, специализиран кабинет по практика, компютърен кабинет, фитнес зала, лекарски кабинет и мултимедийна зала.

Учителите, работещи в професионалната гимназия са висококвалифицирани, с висше образование. Педагогическият екип работи за създаване на позитивен психоклимат в училище и доброто професионално развитие на учениците. Училището осигурява безплатен транспорт на пътуващите ученици, дава възможност за получаване на стипендии, участие в кулинарни състезания, изложби и международни проекти.        Успешно дипломиралите се в училището могат да продължат  образованието си във всички висши учебни заведения в страната и чужбина, да заемат ръководни длъжности. Благодарение на придобитите умения, маниери, поведение и квалификация, ще могат да упражняват своята професия в предприятия и фирми, а също така  да създават и управляват собствен бизнес.

В процеса на обучение се акцентира върху ключови умения за подбор и съхраняване на хранителни продукти, за технологията за приготвяне на ястия, за подготовка на търговската зала, умения за сервиране на ястия и напитки, за подбор и аранжиране, обслужване на офиси, фирми, хотели, ресторанти и граждани, обучение в лидерски качества, комуникативност, работа в екип, мениджмънт, маркетинг, предприемачество   и др.

Завършилите специалност „Кетъринг” получават професионална квалификация   „Ресторантьор” и свидетелство за трета  степен на професионална квалификация.

Завършилите специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” получават професионална квалификация „Готвач” и втора степен на професионална квалификация. Предимства на учениците включени в дуално обучение са: сериозно и практически ориентирано обучение по избраната професия; доходи още по време на обучението /получаване на възнаграждение в XI и XII клас/; плавен преход от обучение към заетост; перспектива за заетост.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio