Средно училище "Васил Кънчов" гр. Враца

СУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ“ – ВРАЦА

ТРАДИЦИИ И МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

СУ „Васил Кънчов” – гр. Враца, е образователна институция с утвърден авторитет, успешна стратегия и ясна визия за бъдещето. Училището е открито през 1937 г., има история, изградени традиции и амбиции да бъде бизнес училището на Северозападна България. Статутът му – средно училище, дава уникалната възможност децата да се обучават на едно място от І до ХІІ клас - осигурява се приемственост между начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование.

Училището разполага с напълно обновена материална база, съвременно оборудване и приятна визия. Извършен е цялостен ремонт - саниране и пълно обновяване на външния облик на училищните сгради, модерен физкултурен салон, изградена нова парна инсталация.  Осигурени са прекрасни условия за провеждане на образователния процес, сигурност чрез видеонаблюдение и регламентиран пропускателен режим, спокойствие и уют за учениците и служителите. Училището разполага с училищен автобус и осигурява безплатен транспорт за учениците, столово хранене, стипендии за постигнати високи резултати и по социални причини, възможност за настаняване в общежитие.

СУ „Васил Кънчов“ постига висока степен на успеваемост и ефективност на образователно-възпитателния процес, толерантна и добронамерена атмосфера. В него работят висококвалифицирани професионалисти, с опит, с амбиции и отговорно отношение към работата си. Училището е добре работеща образователна институция, с качество и стабилност на резултатите от НВО и ДЗИ. Осигуряват се отлични възможности за личностна реализация и изява на индивидуалните способности чрез разнообразни извънкласни дейности – проекти и програми на Джуниър Ачийвмънт България; Гост-лекторски институт «Училището и бизнесът»; „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“; десет групи по проект „Твоят час”; четири международни проекта по Програма Еразъм+; отбори по футбол и баскетбол, волейбол, лека атлетика и др.

Прием след завършен  VІІ клас - една паралелка с профил Хуманитарни науки

Петгодишен срок на обучение с профилиращи предмети: български език и литература, английски език и история и цивилизация. Интензивно изучаване на английски език и възможност за избор на втори чужд език /немски или френски/. Задълбочена подготовка по всички общообразователни предмети.

Балът се формира като сбор от: утроената оценка от двата модула на теста по БЕЛ от НВО; оценката от двата модула на теста по математика от НВО; оценките по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за завършено средно образование.

Прием след завършен  VІІI клас – една паралелка с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с втора степен на професионална квалификация.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи по реда и условията на Наредба №10 на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Балообразуващи предмети: Български език и литература; Математика; География и икономика от свидетелството за завършено средно образование.

След успешно завършен XII клас учениците полагат държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация, която се удостоверява със свидетелство.


Обновената сграда на СУ „Васил Кънчов“ – Враца
Външно футболно игрище
Училищна библиотека
Иновационен лагер
Гост-лекторска институция „Училището и бизнесът”

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio