Професионална агротехническа гимназия "Н.Й.Вапцаров" гр. Бяла Слатина

Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ е открита на 24.05.1923 г. като Окръжно механотехническо училище.

В момента в ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ се обучават 337 ученици в дневна форма на обучение и 43 в самостоятелна форма на обучение.

Педагогическите кадри са 29. В училището 13 учители са с придобита професионална квалификационна степен, от които един е с І ПКС, двама с ІІ ПКС, двама с ІІІ ПКС, четирима с IV ПКС и четири с V ПКС.

На обучаваните ученици се осигурява възможност за получаване на средно образование и професионална квалификация –  трета степен. Голяма част от завършилите ученици намират работа по изучаваните специалности, а записалите и завършили ВУЗ се реализират успешно в живота.

 

Обучението се извършва в следните специалности:

 

Прием след седми клас:

 

Механизация на селското стопанство – III степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на английски език

Икономика и мениджмънт - III степен на професионална квалификация, с интензивно изучаване на английски език

 Машини и системи с ЦПУ – дуално обучение, с III степен на професионална квалификация, с интензивно изучаване на английски език

 

Прием след осми клас:

 

Механизация на селското стопанство – III степен на професионална квалификация

Икономика и мениджмънт, с III степен на професионална квалификация

Компютърна техника и технологии, с III степен на професионална квалификация

Икономическа информатика, с III степен на професионална квалификация

 

За първи път в училището се предлага обучение по дуалната система, което представлява комбинирана форма на учене и работа на реално работно място в XI и XII клас. ПАГ „Н. Вапцаров“ има договорни отношения с АД „Гарант“, Бяла Слатина за провеждане на обучение и работа в реална среда.

За всички пътуващи ученици е осигурен всекидневно безплатен транспорт до родното им място.

В професионалната гимназия се осигуряват средства за стипендии, като всеки ученик, отговарящ на изискванията, може да получи една от следните: стипендия за отличен успех; стипендия за подпомагане на достъп до образование и предотвратяване на отпадането; стипендия за ученици без родители; стипендия за ученици с ТЕЛК.


Професионална агротехническа гимназия
Кабинет компютърна техника и технологии
Кабинет трактори и автомобили
Кабинет общообразователен
Из живота на училището
Из живота на училището

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio