Средно училище "Васил Левски" гр. Бяла Слатина

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 0915 8 20 81, sou_bsl@abv.bg, http://su-bsl.com

Средно училище „Васил Левски”, гр. Бяла Слатина е средищно средно училище,  разположено на територията на гр. Бяла Слатина. То е средищно за децата от направления с. Комарево, с. Соколаре, с. Върбица, с. Враняк и с. Бъркачево, с. Тлачене и с. Алтимир.

 В СУ „Васил Левски“ са обособени три етапа на обучение:

Начален етап на основно образование I – IV клас;

Прогимназиален етап на основно образование V – VIII клас;

Гимназиален етап IX – XII клас.

През учебната 2016/2017 г. училището осъществи прием в първи, пети и осми клас. Класирането на учениците в СУ ”Васил Левски” за осми клас, профилирани паралелки с ИИЧЕ - профил Технологичен „Информационни технологии” и профил Хуманитарен Български език и литература/История се извърши след полагане на изпити за кандидатстване след 7 клас. Приемът на ученици в първи клас и след завършен начален етап на основно образование се  извърши по документи.

СУ ”Васил Левски”, гр. Бяла Слатина e об­щин­с­ко учи­ли­ще, с местно значение и утвърден авторитет, фи­нан­си­ра се чрез делегиран бю­джет и пол­з­ва имо­ти­, ко­ито са пуб­лич­на об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност. То осигурява целодневна организация на учебния процес за учениците от І, IІ, III и IV  клас с безплатна закуска, два пъти седмично плод, безплатен обяд и транспорт за пътуващите, за учениците по 84 ПМС (V-VІІІ)  целодневна организация на учебния процес с безплатен обяд и транспорт.

През учебната 2016/2017 г. в училището са създадени и работят 24 групи за занимания по интереси и за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

Училището е с много добра материална база, със собствена система за видеонаблюдение, три компютърни кабинета. Всички класни стаи са оборудвани с мултимедийни проектори Epson. СУ „Васил Левски“ предлага столово хранене и не разполага с общежития. Училището гарантира качествена задължителна и профилирана подготовка и много добра реализация във ВУЗ.

Видовете стипендии за учебната 2016/2017 г. са за постигнати образователни резултати; за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания, с един родител или без родители; еднократни стипендии на основание чл. 5, ал.1, т.1 и 2.

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. както следва:

Прием в I клас за учебната 2017/2018 г., прием в V клас за учебната 2017/2018 г. и прием след VII клас за учебната 2017/2018 г. в следните профили:

 

профил Софтуерни и хардуерни науки

дневна форма на обучение;

една паралелка до 26 ученици;

без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

първи профилиращ предмет – Информатика;

втори профилиращ предмет – Информационни технологии;

трети профилиращ предмет – Математика;

четвърти профилиращ предмет – Английски език.

Балообразуване:

удвоената оценка от изпита за кандидатстване по Български език и литература;

удвоената оценка от изпита за кандидатстване по Математика;

оценката по Математика от свидетелството за основно образование;

оценката по Чужд език от свидетелството за основно образование.

профил Обществени науки

дневна форма на обучение;

една паралелка до 26 ученици;

без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

първи профилиращ предмет – География и икономика;

втори профилиращ предмет – История и цивилизация;

трети профилиращ предмет – Информационни технологии;

четвърти профилиращ предмет – Английски език.

Балообразуване:

удвоената оценка от изпита за кандидатстване по Български език и литература;

удвоената оценка от изпита за кандидатстване по Математика;

оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование;

оценката по История и цивилизация от свидетелството за основно образование.

 

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio