Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров", с. Борован

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

„КОСТА ПЕТРОВ” – С. БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА

ул. „Рашо Трифонов“, № 2, тел. 09147/20-25, 09147/21-28

e-mail: pg_borovan@abv.bg

Професионална гимназия по Транспорт „Коста Петров” с. Борован е единственото средно училище на територията на община Борован, което приема за обучение ученици след завършено основно образование в професионалните направления «Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати»,  «Стопанско управление и администрация» и «Селско стопанство».

В него се обучават 213 ученици в дневна, самостоятелна и в задочна форма на обучение по специалностите: „Малък и среден бизнес“, „Автотранспортна техника“ и и „Земеделско стопанство“.

Местоположението на гимназията е уникално. Паркът е първото нещо, което вижда всеки, прекрачил двора на училището. Между дърветата се разкрива обновената училищна сграда на ПГ по транспорт „Коста Петров”. Училището разполага с кабинети по общообразователни и специални предмети, три компютърни кабинета с локални мрежи и достъп до интернет, физкултурен салон, библиотека, фитнес зала и учебни работилници. Транспортът на учениците е безплатен и се осъществява от автобуси на община Борован.

Всички учители в училище са правоспособни по учебни предмети, от тях двама са с I ПКС, трима са с II ПКС, и трима с ІV ПКС, те са отлични специалисти и предават своя опит на младите момчета и момичета. Основната им цел е да научат възпитаниците си да използват придобитите знания, като ги прилагат на практика.

За учебна 2017/2018 година ПГТ „Коста Петров“ с. Борован предлага прием в три професионални направления, със следните професии:

– „Монтьор на транспортна техника“ и „Техник на селскостопанска техника“ са професии даващи възможност за безплатно обучение и придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ и „В“;

– „Сътрудник в малък и среден бизнес“, даваща възможност за професионална реализация в сферата на бизнеса и умения и знание за сформиране на собствена фирма;

Завършилите с професия „Монтьор на транспортна техника“ - ІІ-ра степен на професионална квалификация, се реализират успешно в автомобилните сервизи в региона или общината. Учениците придобиват основни знания и умения за устройство, диагностика и ремонт на двигатели с вътрешно горене, както и по електротехника, техническа механика, техническо чертане и др. Развиват своите умения в учебните работилници.

В професията "Техник на селскостопанска техника" - ІІІ-та степен на професионална квалификация, придобиване на професионални компетенции за планиране, организиране и контролиране на безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт, експлоатация и изпитване на земеделската техника, необходими за реализацията на обучаваните в обслужване на механизираните дейности в областта на селското стопанство.

                В професионалната гимназия обучаваме и професионалисти „Сътрудник малък и среден бизнес“ - ІІ-ра степен на професионална квалификация, реализиращи се като секретари на кметства, в други институции и фирми. Учениците придобиват основни знания по счетоводство, икономика , финанси, маркетинг, и други специфични за професията учебни дисциплини. Формират умения за работа с компютър и компютърен машинопис


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio